بسته آزمایش

CORONAVIRUS

برای اولین بار در ایران توسط هولدینگ خدمات درمانی عرفان سلامت

مرحله اول

تهیه کیت تست

تهیه کیت آزمایش از طریق شماره گیری تلفن گویا عرفان سلامت 72948-021

مرحله دوم

تایید هویت

گرفتن عکس کارت شناسایی مقابل دوربین و تایید هویت خود برای انجام تست

مرحله سوم

نمونه گیری

آماده كردن ابزارها و غرغره کردن محلول در مقابل دوربین سامانه

مرحله چهارم

بسته بندی

قراردادن لوله آزمایش در بسته بندی و ارسال آن به آزمایشگاه

مرحله پنجم

دریافت جواب

تحویل نمونه قبل از ساعت 9 صبح و دریافت جواب از طریق سامانه ظرف 24 ساعت

COVID-19 SELF-KIT